Limon Tour World Guide Tranzito DriveZona

+375 17 286 32 44


Прадстаўляем вашай увазе "12 прынцыпаў добрага кіравання на мясцовым узроўні і інструменты для яго ажыццяўлення", падрыхтаваныя Саветам Еўропы.

Прынцып 1: Справядлівае правядзенне выбараў, прадстаўніцтва і ўдзел

  • Мясцовыя выбары праводзяцца свабодна і справядліва, у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі і нацыянальным заканадаўствам і без махлярства.
  • Уся дзейнасць па правядзенні выбараў з'яўляецца грамадска-цэнтрычнай. Насельніцтва ўдзельнічае ў грамадскім жыцці на мясцовым узроўні паводле дакладна акрэсленых форм.
  • Усе мужчыны і жанчыны могуць удзельнічаць у працэсе прыняцця рашэнняў непасрэдна або праз легітымныя органы-пасярэднікі, якія прадстаўляюць іх інтарэсы. Шырокі ўдзел грунтуецца на свабодзе выражэння меркаванняў, свабодзе сходаў і свабодзе асацыяцый.
  • Пры прыняцці рашэнняў, у тым ліку датычных размеркавання сродкаў, разглядаюцца і ўлічваюцца ўсе галасы, уключаючы галасы найменш прывілеяваных і найбольш уражлівых груп грамадзян. 
  • Заўсёды ажыцяўляюцца шчырыя спробы пасярэдніцтва паміж рознымі законнымі інтарэсамі і дасягнення шырокага кансэнсусу для найлепшага забеспячэння інтарэсаў усяго грамадства і спосабаў яго дасягнення.  
  • Рашэнні прымаюцца на падставе жадання большасці, да таго часу пакуль забяспечваюцца правы і інтарэсы меншасцяў.

 

Падрабязней: 12 прынцыпаў добрага кіравання на мясцовым узроўні

У кож­най вёс­цы, го­ра­дзе, як пра­ві­ла, ёсць лю­дзі, якія жы­вуць пра прын­цы­пе: «Хто, ка­лі не я?». Яны ста­ра­юц­ца, неш­та пры­дум­ва­юць, каб на ма­лой ра­дзі­ме жы­ло­ся лепш і ці­ка­вей. І на­ват ад­сут­насць гро­шай іх не спы­няе. Як ка­жуць, бы­ло б жа­дан­не, а гро­шы зной­дуц­ца. І, са­праў­ды, зна­хо­дзяц­ца. «Га­лоў­нае — шу­каць», — у адзін го­лас ка­жуць пе­ра­мож­цы кон­кур­су мі­ні-гран­таў ALDA (Аса­цы­я­цыі агенц­тваў мяс­цо­вай дэ­ма­кра­тыі).

Кон­курс, на­кі­ра­ва­ны на су­пра­цоў­ніц­тва мяс­цо­вых ор­га­наў ула­ды і гра­ма­дзян, пра­во­дзіц­ца ў на­шай кра­і­не ў ме­жах пра­ек­та «Тан­дэм» ужо дру­гі раз. Сё­ле­та ар­га­ні­за­та­ры атры­ма­лі з роз­ных аб­лас­цей рэс­пуб­лі­кі больш як 30 за­явак, пе­ра­важ­на ад ак­тыў­ных рэ­гі­я­наль­ных ар­га­ні­за­цый. З іх бі­лет шчас­ця (вар­тас­цю ад 3 да 10 ты­сяч еў­ра ў за­леж­нас­ці ад маш­та­бу пра­ек­та. — Аўт.) «вы­паў» 15 ак­ты­віс­там. Усе мі­ні-пра­ек­ты ўмоў­на мож­на па­дзя­ліць на са­цы­яль­ныя, эка­ла­гіч­ныя і ту­рыс­тыч­ныя. Па­куль яны пра­хо­дзяць аба­вяз­ко­вую рэ­гіст­ра­цыю ў Дэ­парт­амен­це па гу­ма­ні­тар­най дзей­нас­ці, мы рас­пы­та­лі ў пе­ра­мож­цаў пра доб­рыя спра­вы, якія яны за­ду­ма­лі.

Падрабязней: Бы­ло б жадан­не, а гро­шы зной­дуц­ца

Во время очередного визита в Беларусь они настаивали, чтобы сотрудничество стало экономически выгодным и готовы закупать макулатуру.

Уже более тринадцати лет прошло с той поры, как Брест установил побратимские связи с городом Куворден, расположенном на юго-востоке Голландии.

За это время официальные делегации не раз гостили друг у друга, но такой характер сотрудничества стал явно тяготить представителей западной страны.

 

 

 

 

 

 

Падрабязней: Голландцы устали от безрезультатного «побратимства» с Брестом

Швеция направила 195 тыс. евро в качестве технической помощи на реализацию в Беларуси проекта по развитию дополнительных функций системы управления недвижимостью.

Об этом сообщил председатель правления общественного объединения "Земельная реформа" Мирослав Кобаса на международной конференции "Развитие дополнительных функций системы управления недвижимостью", которая прошла в Минске.

"Наше сотрудничество с Национальной администрацией Швеции по картографии, кадастру и земельной регистрации началось с 1998 года. За это время был реализован ряд различных проектов.

 

Падрабязней: Швеция направила 195 тыс. евро на развитие дополнительных функций системы управления...

Власти Беларуси не исключают упразднения сельсоветов — административно-территориальных единиц нижнего звена.

Представители оппозиции и гражданского общества, в свою очередь, отмечают, что стране нужна настоящая административная реформа наряду с развитием местного самоуправления.

Но эксперты не верят, что власти к этому готовы.

 

 

 

 

Падрабязней: Ликвидация сельсоветов — экономия на спичках?

Finland